Privacystatement

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.  IPN verwerkt deze persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid en strikte vertrouwelijkheid. Dit alles conform de regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). In dit Privacystatement is beschreven hoe IPN omgaat met uw persoonsgegevens.

VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Voor het verzamelen van persoonsgegevens hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Om die reden vragen wij steeds om uw toestemming als wij persoonsgegevens verzamelen.

Het verzamelen van persoonsgegevens vindt als volgt plaats:

  • door het invullen van gegevens op een daarvoor bestemd formulier;
  • doordat u zich op andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening;
  • door het bezoeken van onze website en het accepteren van cookies;
  • door gebruik te maken van de IPN app.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij geen persoonsgegevens van u bij derden opvragen.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN
IPN gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Voor een toelichting met betrekking tot cookies verwijzen wij naar https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn met name: NAW-gegevens, e-mail en IP-adressen, (voltooide) opleidingen, werkervaring, geografische en functionele inzetbaarheid, loopbaanplanning, salarisgegevens, internetbrowser of apparaat type, gegevens over uw activiteiten op onze website en uw surfgedrag. Dit alles slechts en alleen voor zover dit op grond van de regelgeving is toegestaan. Ook persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, worden met inachtneming van de regelgeving verwerkt.

Dit verwerken van de persoonsgegevens doen wij voor de volgende doelen:

  • om te beoordelen of wij nu of op enig moment een relatie met u kunnen aangaan (wij hebben uw persoonsgegevens nodig om dit te kunnen beoordelen);
  • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • om een relatie optimaal te onderhouden en voor onze bedrijfsvoering (wij willen u goed van dienst zijn, u goed kunnen bereiken en ook steeds duidelijk hebben wat u en wij over en weer voor elkaar kunnen betekenen);
  • voor de ontwikkeling en optimalisering van onze dienstverlening (wij werken continue aan de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening en wij willen kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen);
  • voor promotie- en marketingdoeleinden (wij willen u kunnen informeren over mogelijk voor u en/of ons relevante aangelegenheden);
  • voor archiefdoeleinden (indien de bovenstaande doelen niet meer van toepassing zijn, kan het toch belangrijk zijn om over persoonsgegevens te beschikken voor historische, bewijsrechtelijke en statistische doeleinden).

 BIJZONDERE GEGEVENS
Wij verzamelen geen gevoelige gegevens zoals BSN-nummer, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens en gezondheid. Dit wordt slechts anders indien u dit ons uitdrukkelijk vraagt en dit dan noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

 VERSTREKKING AAN DERDEN
Zonder uw toestemming of wettelijke verplichting worden uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt.

Indien wij relaties van IPN  door onze tussenkomst met elkaar in contact willen laten treden zal dit altijd zorgvuldig gebeuren. Wij zullen de betreffende relaties geanonimiseerd informeren over de wenselijkheid een contact tot stand te brengen. Na uitdrukkelijk verkregen toestemming zullen wij slechts die persoonsgegevens delen waarvoor toestemming is verleend.

 BEVEILIGING
IPN neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij hebben beveiligingsmaatregelen genomen om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Ook heeft IPN passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

 BEWAARTERMIJNEN
De bewaartermijnen die IPN hanteert, is afhankelijk van de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijnen en de relevantie van de gegevens in relatie tot de hierboven vermelde doelen. Uitgangspunt is steeds dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is.

 UW RECHTEN
Personen wiens persoonsgegevens wij verwerken hebben recht op inzage van de persoonsgegeven die wij verwerken. U mag IPN dus altijd om inzage van de bij ons geregistreerde persoonsgegevens vragen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens gecorrigeerd moeten worden, zullen wij dit uitvoeren indien blijkt dat uw gegevens niet juist zijn bewaard en/of verwerkt.
U kunt ook bezwaar bij ons maken tegen het bewaren/verwerken van uw persoonsgegevens.
Indien u wenst dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden gewist, dan zullen wij hiervoor zorgdragen.

VRAGEN, OPMERKINGEN EN KLACHTEN
Voor vragen, opmerkingen en klachten, alsmede voor het uitoefenen van uw wettelijke rechten, kunt u altijd contact met de heer J.L. Kersbergen of mevrouw I. Kunst Kersting (telefoonnummer 0592-379700). U kunt ook een e-mail zenden naar privacy@ipn-ip.nl.

 SLOTOPMERKING
IPN behoudt zicht het recht voor om dit Privacystatement te wijzigen indien (gewijzigde) regelgeving hiertoe aanleiding zou geven. Het vigerende Privacystatement is altijd op onze website vermeld.

 

Een vraag? Bel IPN

0592-379700

Cookie
Cookie instellingen
Waarom cookies?

Wij gebruiken cookies om uw ervaring op de website te optimaliseren, verkeer op onze website te analyseren en relevante advertenties aan derden te tonen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw voorkeuren kunt aanpassen door op "Instellingen" te klikken. Als u akkoord gaat met ons beleid, klikt u op "Alles accepteren".

Noodzakelijk

Wij gebruiken noodzakelijke cookies om onze website zo optimaal mogelijk in te richten, bijvoorbeeld door het geanonimiseerd bijhouden van het gebruik van de website.

Voorkeuren

Wij slaan voorkeuren op om onze website voor je te personaliseren.. Als u nog eens terug komt naar onze website is deze daardoor ongemerkt prettiger in gebruik.

Statistieken

Wij houden geavanceerde statistieken bij van de gebruikers van onze website om deze met gebruik van de data die dat oplevert te kunnen optimaliseren. Daardoor kunnen we u nog betere service bieden.

Adverteren

Wij zorgen er voor dat als we elkaar terug willen vinden, we dat ook echt kunnen doordat we weten wie u bent. Met behulp van specifieke cookies kunnen we u onze service bieden op het moment dat u het nodig heeft.